Privātuma politika

Kas mēs esam

SIA “Zuzeum” pārvalda tīmekļa lapu www.zuzeum.com.

Šeit informējam jūs par jūsu personas datu ievākšanas, izmantošanas un publiskošanas politiku laikā, kamēr izmantojat mūsu Pakalpojumu. Šīs privātuma politikas noteikumi tiek piemēroti arī personu datu apstrādei, kura tiek veikta SIA “Zuzeum” mākslas centrā Zuzeum Lāčplēša ielā 101, Rīgā.   

Apmeklējot mākslas centru Zuzeum un tā teritoriju, jūs piekrītat foto un video uzņemšanai un izmantošanai Zuzeum mārketinga vajadzībām. Jums ir tiesības iebilst pret sevis fotografēšanu vai filmēšanu, paziņojot par to fotogrāfam vai video operatoram fotografēšanas vai filmēšanas laikā.

Mēs izmantojam jūsu datus, lai sniegtu jums Pakalpojumu, kā arī lai to uzlabotu. Izmantojot mūsu Pakalpojumu, jūs piekrītat, ka mēs ievācam un izmantojam jūsu datus saskaņā ar šo politiku.

 

 

 


Kādus personas datus mēs ievācam

Datu ievākšana un izmantošanaParādītPaslēpt

Mēs ievācam dažāda veida informāciju, lai sniegtu un uzlabotu savu Pakalpojumu.

Paslēpt
Uzkrājamo datu veidiParādītPaslēpt

Personas dati

Pakalpojuma sniegšanas laikā mēs varam Jums lūgt noteiktu personiska rakstura informāciju, kuru izmantosim, lai sazinātos ar Jums vai identificētu Jūs (“Personas dati”). Personiskā informācija Jūsu identificēšanai var ietvert šādus datus (neaprobežojoties ar tālāko uzskaitījumu):

 • Jūsu e-pasta adrese;
 • Jūsu vārds un uzvārds;
 • Jūsu tālruņa numurs;
 • Jūsu adrese – pilsēta/ciems, novads, pasta indekss;
 • sīkdatnes un lietošanas dati.

Lietošanas dati

Mēs varam ievākt informāciju par to, kāda ir piekļuve Pakalpojumam un kā tas tiek lietots (“Lietošanas dati”). Lietošanas dati var iekļaut tādu informāciju kā Jūsu datora IP adrese, pārlūkprogrammas tips, pārlūkprogrammas versija, Jūsu izmantotās Pakalpojuma tīmekļa lapas, Jūsu apmeklējuma laiks un datums, kā arī tas, cik ilgu laiku šajās lapās pavadāt, unikālie datoraparatūras identifikatori un citi diagnostikas dati.

Sīkdatnes

Mūsu Pakalpojuma tīmekļa lapas izmanto sīkdatnes, lai sekotu Pakalpojuma izmantošanas aktivitātei un saglabātu noteiktu informāciju.

Sīkdatnes ir maza apjoma faili, kuri var ietvert anonīmu unikālu identifikatoru. Tās no tīmekļa lapas tiek nosūtītas uz Jūsu pārlūkprogrammu un saglabātas Jūsu datoraparatūrā. Sīkdatnes tiek izmantotas, lai uzlabotu Pakalpojumu.

Jūs varat likt savai pārlūkprogrammai atteikties no sīkdatnēm vai informēt Jūs par tām laikā, kad tās tiek piedāvātas. Tomēr, ja Jūs atsakāties pieņemt sīkdatnes, var gadīties, ka daļu mūsu Pakalpojumu nebūs iespējams izmantot.

Mūsu sīkdatņu lietošanas piemēri.

 • Apmeklējuma sīkdatnes. Sniedzot mūsu Pakalpojumu, apmeklējuma sīkdatnes izmantojam katru reizi, kad tiek apmeklēta tīmekļa lapa.
 • Funkcionālās sīkdatnes. Tās izmantojam, lai atcerētos jūsu vēlmes un dažādus iestatījumus.
 • Drošības sīkdatnes. Tās izmantojam, lai īstenotu ar drošību saistītus mērķus.
Paslēpt

 

Datu lietošanaParādītPaslēpt

SIA “Zuzeum” uzkrātos datus izmanto dažādiem mērķiem:

 • pakalpojuma sniegšana un administrēšana;
 • Jūsu informēšana par mūsu Pakalpojumā ieviestajiem grozījumiem;
 • mūsu Pakalpojuma interaktīvo daļu izmantošana, ja izdarāt šādu izvēli;
 • lietotāju atbalsts;
 • informācijas analīze, lai uzlabotu mūsu Pakalpojumu;
 • Pakalpojuma izmantošanas monitorings;
 • tehnisku problēmu atklāšana, prognozēšana un novēršana;
 • normatīvajos aktos noteikto prasību ievērošana;
 • apmeklētāju, darbinieku, citu personu un īpašuma drošība;
 • SIA “Zuzeum” leģitīmo interešu nodrošināšana un aizsardzība.

 

Paslēpt
Datu apstrādes tiesiskais pamatsParādītPaslēpt
 • datu subjekta piekrišana;
 • līguma izpilde;
 • juridisks pienākums;
 • vitālo interešu aizsardzība;
 • SIA “Zuzeum” leģitīmo interešu aizsardzība.
Paslēpt
Datu pārsūtīšanaParādītPaslēpt

Jūsu datus, ieskaitot personas datus, varam pārsūtīt un uzglabāt datoros, kas atrodas ārpus Jūsu dzīvesvietas/pilsētas/novada/valsts vai citādi noteiktas jurisdikcijas, un datu aizsardzības likumi tur var atšķirties no likumiem Jūsu atrašanās vietā.

Ja atrodaties ārpus Latvijas Republikas un izlemjat nosūtīt mums savu informāciju, lūdzu, ņemiet vērā, ka datus, ieskaitot Jūsu personas datus, mēs pārsūtam uz Latviju un to apstrādi veicam Latvijā.

Izvēles rūtiņas atzīmēšana kopā ar savas informācijas nosūtīšanu mums nozīmē, ka esat piekritis mūsu privātuma politikai, kā arī savu datu saglabāšanai, izmantošanai un pārsūtīšanai.

SIA “Zuzeum” veic visus pasākums, lai saprātīgi nodrošinātu, ka Jūsu personiskie dati tiek aizsargāti, saglabāti un izmantoti saskaņā ar šo privātuma politiku un netiek pārsūtīti uzņēmumam vai valstij, kurā datu, ieskaitot personas datus, aizsardzība nav pietiekami kontrolēta.

Paslēpt
Datu drošībaParādītPaslēpt

Jūsu datu drošība mums ir svarīga, tomēr lūdzam ņemt vērā, ka neviena ar interneta starpniecību veicama pārsūtīšanas vai elektroniskas saglabāšanas metode nav 100% droša. Taču mēs cenšamies izmantot vispārējā apritē pieņemtās metodes, lai aizsargātu Jūsu personas datu drošību.

Paslēpt
Datu glabāšanas ilgumsParādītPaslēpt

SIA “Zuzeum” uzglabā personas datus atbilstoši šajā Privātuma politikā minētajiem personas datu apstrādes mērķiem un šo datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

 • ir noteikts juridisks pienākums uzglabāt datus noteiktu laiku saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;
 • ir spēkā datu subjekta piekrišana;
 • ir nepieciešams īstenot SIA “Zuzeum” leģitīmās intereses;
 • ir nepieciešams nodrošināt personu vitālo interešu aizsardzību;
 • ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līgumsaistības.

 

Paslēpt
Pakalpojuma sniedzējiParādītPaslēpt

Mēs varam izmantot trešās personas un privātpersonas (“Pakalpojuma sniedzējus”), lai mūsu vārdā sniegtu Pakalpojumu vai ar Pakalpojumu saistītus pakalpojumus, kā arī lai saņemtu palīdzību saistībā ar analīzi par to, kā mūsu Pakalpojums tiek izmantots.

Šādām trešajām personām ir pieeja Jūsu personiskajai informācijai vienīgi tādēļ, lai mūsu vārdā izpildītu iepriekš minētos uzdevumus, turklāt tās apņemas nepubliskot šos datus nekādu citu mērķu vārdā.

Paslēpt
Citu tīmekļa lapu saitesParādītPaslēpt

Mūsu Pakalpojums var ietvert saites uz citām tīmekļa lapām, kuras mēs nepārvaldām. Ja Jūs uzklikšķināt uz šādas saites, tad nonākat attiecīgajā tīmekļa lapā. Uzstājīgi iesakām Jums iepazīties ar privātuma politiku tīmekļa lapā, kuru vēlaties apmeklēt.

Šādas trešo personu tīmekļa lapas neatrodas mūsu kontrolē, kā arī mēs neuzņemamies atbildību par to privātuma politiku vai praksi, darbību un pakalpojumiem.

Paslēpt
Datu subjekta tiesībasParādītPaslēpt

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi personas dati ir SIA “Zuzeum” rīcībā un kādam mērķim tie tiek apstrādāti, lūgt šos datus labot, papildināt vai dzēst, pārvietot citur, kā arī atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, ja tā tiek veikta uz piekrišanas pamata. Lai atsauktu piekrišanu datu apstrādei, jāiesniedz iesniegums, nosūtot to uz SIA “Zuzeum”, Lāčplēša ielā 101, Rīgā, LV-1011, vai ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegumu, nosūtot to uz Pārziņa e-pasta adresi: hello@zuzeum.com.

Ja datu subjekts pieprasa vairāk nekā vienu datu kopiju, ieskaitot gadījumu, kad pieprasījumi par vieniem un tiem pašiem personas datiem tiek iesniegti vairākkārt, SIA “Zuzeum” var noteikt saprātīgu samaksu, kas pamatota ar administratīvajām izmaksām.

SIA “Zuzeum” veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (tālruņa numuru, e-pasta adresi, adresi). Datu subjekts var saņemt pieprasīto informāciju mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas vēstulē, kas tiek nosūtīta uz iesniegumā norādīto adresi ierakstītā pasta sūtījumā, vai pa e-pastu, vai personīgi ierodoties SIA “Zuzeum” birojā Lāčplēša ielā 101, Rīgā, LV-1011.

Gadījumā, ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, datu subjektam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai Blaumaņa ielā 11/13–11, Rīgā, LV-1010.

Paslēpt

Grozījumi šajā privātuma politikā

Ik pa laikam mēs varam iekļaut grozījumus mūsu privātuma politikā. Darīsim Jums to zināmu, publicējot jaunas privātuma politikas vadlīnijas šajā lapā.

Gadījumā, ja mūsu privātuma politikā tiks iekļauts būtisks grozījums, tad, pirms tas stājies spēkā, nosūtīsim Jums informāciju uz e-pastu, kā arī grozīsim privātuma politikas spēkā stāšanās datumu.

Iesakām Jums periodiski iepazīties ar šo privātuma politiku, lai sekotu līdzi grozījumiem. Grozījumi privātuma politikā stājas spēkā kopš publicēšanas brīža šajā lapā.

 

 

 

Kontakti

Gadījumā, ja Jums rodas jautājumi par privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu: hello@zuzeum.com.


Aizvērt

Kļūsti par Zuzeum kartes īpašnieku!

Zuzeum kartes īpašniekiem gada garumā izstādes par brīvu, kā arī atlaides, īpaši pasākumi un citas priekšrocības.

Uzzināt vairāk